Ilmajoen alueen tuulivoimaloiden infraäänimittaukset

Syyskuussa ilmajokelainen Veli-Jukka Palmu otti yhteyttä. Palmun asuinpaikan lähelle oltiin kaavoittamassa tuulivoimatuotantoaluetta. Ilmajoella oli ihmisillä herännyt huoli siitä, miten suunnitteilla olevat tuulivoimalat vaikuttaisivat alueen ihmisten asuinympäristöön. Päällimmäisenä huolena asukkailla oli se, voisiko kotipaikalla, jossa oli koko ikänsä saanut asua, jatkaa asumista, kun tuulivoimalat käynnistyisivät.

Ilmajoen Oksivuoren alueelle on ollut suunnitteilla 20 kpl 3 MW:n Vestaksen voimaloita, joiden kokonaiskorkeus olisi 250 metriä. Suunniteltu rakennusalue olisi aivan Palmun asuinpaikan vieressä, lähimmän voimalapaikan ollessa 1,6 km:n etäisyydellä asuintalosta. Yksi asuintalo on suunnitelmissa 1,4 km lähimmästä voimalasta.

Yhteydenoton seurauksena kävin Ilmajoella kertomassa tekemistämme mittauksista ja terveysseurannan pilottitutkimuksesta. Ilmajokelaiset halusivat lisää tietoa siitä, kuinka tuulivoimaloiden infraääntä esiintyy nykyisin Ilmajoen-Kurikan sekä Seinäjoen alueilla. Tämän seurauksena alueelle suunniteltiin 8 infraäänimittarin verkko, jolla voitiin mitata Santavuoren tuulivoimatuotantoalueen ja muiden lähistön pienempien tuulivoimala-alueiden ympäristöön tuottamaa infraääntä eri etäisyyksillä.

Palmu rahoitti mittaukset yhdessä alueen aktiivisten asukkaiden kanssa. Mittaus suoritettiin syyskuun ja joulukuun 2017 välisenä aikana. Seuraavassa kuvassa mittareiden sijoituspaikat 1-4 km:n tarkkuudella. Mittareiden sijoituspaikat eivät tässä ole tarkkoja, jotta mittauskohteiden tarkat tiedot pysyvät salassa.

Mittauspisteiden L1-L8 sijainti kartalla. Alueen tuulivoimalat on merkitty oransseilla symboleilla.Ilmajoen ja Kurikan alueen mittaukset suoritettiin syys-joulukuun aikana. Infraäänimittalaitteita oli sijoitettuina eri etäisyyksille Santavuoren tuulivoimatuotantoalueesta. Yksi mittari (L8) oli lisäksi Vähäkyrössä noin 5 km:n etäisyydellä Torkkolan tuulivoima-alueesta.

Seuraavasta linkistä voidaan nähdä kartalla numeroin (L1-L8) osoitetuissa kohdissa mitatut päiväkohtaiset spektrogrammit lokakuun aikana:

Spektrogrammien tulkinnasta on lisätietoa aikaisemmissa blogiteksteissä.

Mittaustulosten perusteella Santavuoren lähialueella esiintyvä tuulivoimaloiden tuottama infraääni on lähes päivittäistä (L7). Kauempana infraäänen esiintyminen on riippuvainen tuulen suunnasta. Tuulen alapuolella infraääntä esiintyi kauimmaisissakin mittareissa (L5 ) noin 21 km:n päässä Santavuoren tuulivoimatuotantoalueesta Seinäjoella.

Mielenkiintoista on, että tuulivoimala-alueita kutsutaan tuulivoimapuistoiksi, vaikkakin tuulivoimalat muuttavat alueen vääjäämättä teollisuusalueeksi. Erityisesti maaseudulle, jossa aikaisemmin ei ole ollut teollisuuslaitoksia, on kohonnut voimaloita, jotka ovat pysyvästi muuttaneet alueen teollisuusalueeksi. Näiden teollisuusalueiden ympärille on muodostunut laajoja alueita, joilla asuinrakentaminen on kielletty. Myös teollisuuslaitosten tuottama kuultava melu ja muu häiriö kantautuu helposti useita kilometrejä, muuttaen näin maaseutuympäristön äänimaiseman pysyvästi. Monelle tämä on tullut yllätyksenä. Ehkä vielä yllättävämpää on se, että korville kuulumaton infraääni vaikuttaa kymmenien kilometrien etäisyydellä.

“Tuulivoimalat muuttavat alueen teollisuusalueeksi.”

Mittaukset osoittivat selvästi, että tuulivoimaloiden infraääni etenee laajalle alueelle tuulivoimaloiden ympäristöön. Erityisesti tuulen alapuolella voimaloista infraääni voidaan havaita kymmenien kilometrien päästä.

Olemme selvittäneet myös tuulivoimaloiden aiheuttaman infraäänen ja ihmisten kokemien oireiden yhteyttä päättyneen vuoden 2017 aikana. Selvitykseen on osallistunut henkilöitä, joiden terveysoireet alkoivat tuulivoimaloiden käynnistymisen jälkeen. Olemme keränneet ajallista tietoa siitä, minkä tyyppisiä oireita ihmiset ovat saaneet. Tutkimukseen osallistuneet ihmiset ovat pitäneet oirepäiväkirjaa, jolla on pyritty kartoittamaan oireiden ajallista yhteyttä tuulivoimaloiden tuottamaan infraääneen. Tyypillisimpiä oireita ovat olleet pääkipu, uniongelmat, tinnitus sekä kohonnut verenpaine ja sydänoireet.

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, onko käytetty tutkimusmenetelmä sopiva tuulivoimaloiden terveysvaikutusten tutkimiseen.

Ilmajoen valtuusto päätti kaavan valmistelun yhteydessä, että tuulivoimahankkeen etenemisessä odotetaan valtion tulevan infraääni-terveyshaittatutkimuksen tuloksia. On hyvä, että vastuulliset päättäjät ottavat huomioon sen, että tuulivoimalarakentamiseen sisältyy vielä selvittämättömiä ympäristöön ja asukkaisiin vaikuttavia riskejä.